KAHILINGAN SA PAGPAPAKUMPUNI AT IBA PA (Maintenance Order for Leak Repair)

 

  1. Magsadya sa tanggapan ng TWD at ireport ang detalye ng leak.  May service report (SR) na pipirmahan at sasabihan kayo kung may babayaran o wala sa leak na inireport ninyo kung ito ay sakop ng inyong service line.
  2. Hintayin ang gagawa ng leak.